Ramowy program III Międzynarodowego Kongresu PTUG

3rd International Congress of the Polish Urogynaecological Society – Framework Programme

Komitet Naukowy:

Scientific Committee

Burghard Abendstein, Michael Arlt, Ralf Bentler, Krzysztof Czajkowski, Ryszard Czepko, Jan Deprest, Thomas Fink,
Ryszard Gajdosz, Jerzy Gielecki, Barbara Goedl-Purrer, Michael Halaska, Anna Jakóbik, Maciej Jóźwik, Marcin
Jóźwik, Elżbieta Kaden, Jacek Kociszewski, Michał Koszla, Magdalena Kukulska, Elżbieta Labon, Barbara Langman,
Zbigniew Liber, Karolina Łataś-Zagrajek, Andrzej Malinowski, Iwona Mazur-Ważny, Jan Namysł, Menahem Neuman, Jörg
Neymeyer, Karl-Günther Noé, Eckhard Petri, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Stefano Salvatore, Jerzy Sikora,
Roman Smolarczyk, Maciej Socha, Andrzej Starczewski, Małgorzata Starzec, Artur Szarkowski, Hanna Szweda, Paweł
Szymanowski, Elżbieta Świś, Thomas Tan Tjhen, Michał Tenderenda, Ewelina Tyszko-Bury, Dariusz Wydra.

Komitet Organizacyjny:

Organizing Committee

Marcin Jóźwik, Paweł Szymanowski, Anna Gierat, Elżbieta Kaden, Józef Krzysiek,
Anna Leszczyńska-Łazor, Iwona Mazur-Ważny, Kazimierz Pityński, Anna Rojek, Artur Szarkowski, Katarzyna
Szepieniec, Hanna Szweda, Elżbieta Świś.

 

Program dla lekarzy

Programme for doctors

 

 

Wydarzenia przedkongresowe:

Pre-congress events:

 

Wtorek, 23.05.2017 – warsztaty przedkongresowe (Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie)

Tuesday, 23.05.2017 – pre-congress workshop (Municipal Hospital in Olsztyn)

08:00-15:00   WARSZTATY OPERACYJNE (M. Jóźwik, P. Szymanowski)

Implanty w uroginekologii – 15 uczestników
Klinika Ginekologii WNM UWM, Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

08:00-15:00 OPERATIVE WORKSHOP (M. Jóźwik, P. Szymanowski)

Implants in urogynaecology – 15 participants
Department of Gynaecology, University of Warmia and Mazury, Municipal Hospital in Olsztyn

 

Środa, 24.05.2017 – warsztaty przedkongresowe (Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Behringa UWM w Olsztynie) przełożone na listopad 2017

Wednesday, 24.05.2017 – pre-congress workshop (Behring Center for Experimental Medicine in Olsztyn) rescheduled for November 2017

 

(1) 09:00-12:00    WARSZTATY LAPAROSKOPOWE in vivo (M. Jóźwik, A. Malinowski, P. Szymanowski):

Laparoskopowe zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń pęcherza moczowego i jelit – 3 grupy po 3 uczestników.
Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Behringa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(1) 09:00-12:00   LAPAROSCOPY WORKSHOP in vivo (M. Jóźwik, A. Malinowski, P. Szymanowski):

Laparoscopic repairs of intraoperative complications: repair of the urinary bladder and bowel injuries – 3 groups, 3 participants per group.
Behring Centre for Experimental Medicine of the Faculty of Medical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

(2) 12:30-15:30   WARSZTATY ELEKTROCHIRURGICZNE in
vivo
(M. Jóźwik, A. Malinowski, P. Szymanowski):

Abdominalne zaopatrywanie powikłań śródoperacyjnych: naprawa uszkodzeń pęcherza moczowego i jelit – 3 grupy po 3 uczestników.
Centrum Medycyny Eksperymentalnej im. Behringa Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(2) 12:30-15:30   ELECTROSURGICAL WORKSHOP in vivo (M. Jóźwik, A. Malinowski, P. Szymanowski):

Abdominal repairs of intraoperative complications: repair of the urinary bladder and bowel injuries – 3 groups, 3 participants per group.
Behring Centre for Experimental Medicine of the Faculty of Medical Sciences of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

Czwartek, 25.05.2017 – warsztaty przedkongresowe (UWM w Olsztynie i GUM w Gdańsku)

Thursday, 25.05.2017 – pre-congress workshops (Department of Anatomy, University of Warmia and Mazury in Olsztyn and Department of Gynaecology, Medical University of Gdańsk)

 

(1) 09:00-15:30   WARSZTATY ANATOMICZNE na preparatach
utrwalonych
(J. Gielecki, M. Jóźwik)

Anatomia dla uroginekologów: punkty krytyczne topografii – 2 grupy po 6-8 uczestników
Katedra Anatomii Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

(1) 09:00-15:30   ANATOMY WORKSHOP using cadaver specimens (J. Gielecki, M. Jóźwik)

Anatomy for urogynaecologists: key topographical points – 2 groups, 6-8 participants per group
Department of Anatomy, Faculty of Medical Sciences, University of Warmia and Mazury in Olsztyn

 

(2) 09:00-15:30   WARSZTATY PELVIC FLOOR SONOGRAPHY (J. Kociszewski)

Ultrasononografia dna miednicy dla uroginekologów – w Gdyni (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

(2) 09:00-15:30   PELVIC FLOOR SONOGRAPHY WORKSHOP (J. Kociszewski)

Ultrasound of the pelvic floor for urogynaecologists – in Gdynia (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

 

(3) 09:00-17:30   WARSZTATY OPERACYJNE – Klinika Ginekologii
GUM
(K.G. Noe, D. Wydra, P. Szymanowski)

Sakropeksja – nowoczesne techniki zakładania implantów w uroginekologii
Klinika Ginekologii GUM w Gdańsku

(3) 09:00-17:30   OPERATIVE WORKSHOP – Department of Gynaecology, Medical University of Gdańsk (K.G. Noe, D. Wydra, P. Szymanowski)

Sacropexy – modern implantation techniques in urogynaecology
Department of Gynaecology, Medical University of Gdańsk

 

III Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego

3rd International Congress of the Polish Urogynaecological Society

 

Piątek, 26.05.2017 – warsztaty przedkongresowe (Sala Berlin)

Friday, 26.05.2017 – pre-congress workshops (Sala Berlin)

(1) 10:00  Is there still a role for bulking agents in the management of stress urinary incontinence (Dr Wael Agur)

 

 

Piątek, 26.05.2017 – dzień pierwszy Kongresu (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

Friday, 26.05.2017 – Congress Day 1. (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

 

08:30-10:30   WARSZTATY PRAKTYCZNE (lekarze, fizjoterapeuci i położne)
08:30-10:30   PRACTICAL WORKSHOPS (doctors, physiotherapists)

dr Katarzyna Szepieniec – wykłady
mgr Elżbieta Świś – część praktyczna
Badanie urodynamiczne
dr n. med. Paweł Szymanowski Wykład – Badanie uroginekologiczne
dr hab. n. med. Jacek Kociszewski Wykład – Pelvic Floor – Sonographie” (PFS) – nowy rodzaj diagnostyki uroginekologicznej
Badania na pacjentkach

09:30-11:00   PREZENTACJE VIDEO (sale) oraz odwiedzanie stanowisk firm
09:30-11:00   VIDEO PRESENTATIONS (conference rooms) and visiting the stands of the exhibiting companies

 

11:00-12:30   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE KONGRESU
lekarze, fizjoterapeuci, położne

Sala kinowa Multikino
Adres: Jerzego Waszyngtona 21, 81-342 Gdynia – wejście od strony Hotelu

Marcin Jóźwik Wprowadzenie
E. Petri Endoskopia w urogionekologii – czy jest jeszcze miejsce na operacje pochwowe?
S. Salvatore Lasery w uroginekologii

11:00-12:30   CONGRESS OPENING CEREMONY
doctors, physiotherapists, midwives

Marcin Jóźwik Introduction
E. Petri Endoscopic urogynaecology – is there still a place for vaginal surgery?
S. Salvatore Lasers in urogynaecology

 

12:30-13:30   lunch i odwiedzanie stanowisk firm
12:30-13:30   lunch and visiting the stands of the exhibiting companies

 

13:30-15:00   OBNIŻENIE NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ

M. Neuman Jak duża siatka mesh jest potrzebna aby naprawić obniżenie?
J. Deprest Sakropeksja – operacja naprawcza obniżenia macicy i pochwy
K. Pityński Klasyfikacja defektów dna miednicy z punktu widzenia anatoma
B. Abendstein Rektocele – niedoceniany problem
P. Szymanowski Ustalanie wskazań do zabiegu na podstawie badania uroginekologicznego

13:30-15:00   PELVIC ORGAN PROLAPSE

M. Neuman
How big mesh do we need to repair prolapse?
J. Deprest Sacropexy – uterine and vaginal prolapse repair
K. Pityński Clessification of the pelvic floor defects from an anatomist point of view
B. Abendstein Rectocele – an underestimated problem
P. Szymanowski Urogynaecological examination as the basis for establishing indications for surgical interventions

 

15:00-16:00   URO-OBSTETRICS – UROPOŁOŻNICTWO

J. Sikora Za i przeciw epizjotomii
Maciej Jóźwik Rodzaje śródporodowych uszkodzeń dna miednicy
J. Gielecki Struktury nerwowe a urazy dna miednicy
M. Socha Wpływ medykalizacji porodu na zaburzenia statyki narządów miednicy (POP):
położnictwo w krajach rozwijających się vs. nowoczesna opieka okołoporodowa.

 

15:00-16:00   URO-OBSTETRICS

J. Sikora Episiotomy – pros and cons
Maciej Jóźwik Types of delivery-related pelvic floor traumas and dysfunctions.
J. Gielecki Nerve structure and pelvic floor injuries.
M. Socha Impact of the medicalisation of labour on pelvic organ prolapse
(POP): obstetrics in developing countries vs. modern maternal care.

 

16:00-16:30   przerwa kawowa i odwiedzanie stanowisk firm
16:00-16:30   coffee break and visiting the stands of the exhibiting companies

 

16:30-17:30   SEKSUALNOŚĆ PO URAZACH I ZABIEGACH UROKINEKOLOGICZNYCH

T. Fink Poprawa satysfakcji ze współżycia po operacjach dna miednicy – fałszywe doniesienia czy rzeczywistość?
Marcin Jóźwik Niekonwencjonane metody leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu
Z. Liber Seksualność po operacjach ginekologicznych

16:30-17:30   SEXUALITY AFTER PELVIC INJURIES AND UROGYNAECOLOGICAL SURGERIES

T. Fink
Better sex after pelvic floor surgery – fake news or reality?
Marcin Jóźwik Non-conventional methods of treatment of stress urinary incontinence
Z. Liber Sexuality after gynaecological surgeries

 

18:00-19:00   Walne Zgromadzenie (tylko Członkowie Polskiego Towarzystwa Uroginekologicznego)
18:00-19:00   General Meeting (Members of the Polish Society of Urogynaecology only)

 

20:00   Uroczysta kolacja
20:00   Gala dinner

 

Sobota, 27.05.2017 – dzień drugi Kongresu (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

Saturday, 27.05.2017 – Congress Day 2 (Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront)

 

08:30-10:00   NEUROUROLOGIA

R. Bentler Neuromodulacja krzyżowa
R. Czepko Na styku uroginekologii i neurochirurgii
K.G. Noe Laparoskopowa pektopeksja i rekonstrukcja własną tkanką przez naprawę boczną (lateral repair), przednią oraz
tylną naprawę powięzi
R. Gajdosz Czy znieczulenie przewodowe chroni dno miednicy podczas porodu?
M. Halaska Niekonwencjonalne pochwowe operacje rekonstrukcyjne w przypadku obniżenia narządów miednicy mniejszej

 

08:30-10:00   NEUROUROLOGY

R. Bentler Sacral neuromodulation
R. Czepko At interface of neurosurgery and urogynaecology
K.G. Noe Pectopexy and own-tissue rekonstruktion via laparoscopic lateral repair, anterior and posterior reconstruction of the fascia
R. Gajdosz Does conduction anaesthesia protect the pelvic floor muscles from injury during childbirth?
M. Halaska Non-conventional vaginal reconstruction procedures for POP

 

10:00-10:30   przerwa kawowa i odwiedzanie stanowisk firm
10:00-10:30   coffee break and visiting the stands of the exhibiting companies

 

10:30-12:00   PĘCHERZ NADAKTYWNY

Maciej Jóźwik Overactive bladder – update 2017
M. Tenderenda Najczęstsze powikłania uroginekologiczne po radykalnym leczeniu skojarzonym raka odbytnicy
R. Smolarczyk Czy rodzaj hysterektomii ma wpływ na nietrzymanie moczu?
P. Szymanowski Czy jest możliwie leczenie operacyjne pęcherza nadaktywnego?


10:30-12:00   OVERACTIVE BLADDER

Maciej Jóźwik Overactive bladder – update 2017
M. Tenderenda Most common urogynaecological complications after radical combination therapy of anal carcinoma
R. Smolarczyk Does the type of hysterectomy procedure affect urinary incontinence?
P. Szymanowski Is surgical management of overactive bladder possible?

 

12:00-13:00   lunch i odwiedzanie stanowisk firm
12:00-13:00   lunch and visiting the stands of the exhibiting companies

 

13:00-14:30   OBNIŻENIE NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ I NIETRZYMANIE MOCZU

A. Malinowski Aktualne miejsce siatek w leczeniu POP
K. Czajkowski Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu taśmą sling: TVT czy TOT?
D. Wydra Laparoskopowa sakrokolpopeksja – doświadczenia własne
B. Pałczyński Kolpopeksja krzyżowo-kolcowa
J. Kociszewski Management powikłań po założeniu taśm podcewkowych

 

13:00-14:30   PROLAPSE AND INCONTINENCE

A. Malinowski Current role of mesh in pelvic organ prolapse (POP)
K. Czajkowski Treatment of urinary incontinence with a sling tape: TVT or TOT?
D. Wydra Laparoscopic sacrocolpopexy – own experience
B. Pałczyński Sacro-spinal colpopexy
J. Kociszewski Complications management after sling procedures

 

Sesja wspólna Polskiego Towarzystwa
Uroginekologicznego

oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uroginekologicznego

14:30-16:00   NOWATORSKIE OPERACJE UROGINEKOLOGICZNE

A. Starczewski Peksja metodą Duboissona
J. Neymeyer Pochwowa operacja Burcha z użyciem implantu TVC
T. Tan Tjhen Wysoka przyśrodkowa sakropeksja pochwowa instrumentem Antegrade Reusable Suturing Device (ARSD)
Marcin Jóźwik Mini-laparoskopia przezpęcherzowa

 

Common session of the Polish Urogynaecological Society
and of the Polish-German Urogynaecological Society

14:30-16:00   INNOVATIVE UROGYNAECOLOGICAL PROCEDURES

A. Starczewski Dubuisson’s pexy
J. Neymeyer Vaginal Burch-operation using TVC mesh
T. Tan Tjhen High medial vaginal sacropexy with Antegrade Reusable Suturing Device (ARSD)
Marcin Jóźwik Transvesical mini-laparoscopy

 

16:00-16:30   PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU
lekarze, fizjoterapeuci, położne
16:00-16:30   SUMMING UP AND CLOSING OF THE CONGRESS
doctors, physiotherapists, midwives

 

16:30-17:30   SESJA DLA PACJENTÓW – spotkanie z ekspertem (lekarze, fizjoterapeuci i położne)
16:30-17:30   SESSION FOR PATIENTS – meet the expert (doctors, physiotherapists and midwives)

 

17:00-17:30   konferencja prasowa kontakt z mediami
17:00-17:30   press conference, media interviews